ARTS
VRLAB BUAA

 Students


Ph.D Candidates

Kan Guo

Jianwei Li

Yu Zhang

Qiang Fu

Feixiang Lu

Changqun Xia

Xiaogang Wang

Zongji Wang

Jun Li

Qi Kuang

Long Li

Wei Teng

Sijia Wen

Kui Fu

Yifan Zhao

Master Candidates

Chenxu Zhang

Liyuan Yin

Lishi Zhang

Anlin Zheng

Xiang Li

Yifan Zhang

Haiyue Fang

Zhixiang Hao

Lei He

Haokun Song

Kai Wang

Xiaotian Wang

Yibing Wang

Xingdong Yang

Shen Yin

Pengcheng Yuan

Siyang Yu

Ruizhi Zhang

Alumni

Yafei Song
(2017/06    Ph.D)
Hongyu Wu
(2017/05    Ph.D)
Bo Gao
(2017/03    Master)
Kuan Ma
(2017/03    Master)
Guangying Cao
(2017/03    Master)
Mengyin Ma
(2017/03    Master)
Chen Wang
(2016/03    Master)
Xiaoyu Su
(2016/03    Master)
Jiafan Li
(2016/03    Master)
Lang Bi
(2016/03    Master)
Dongqing Zou
(2015/06    Ph.D)


SAMSUNG
Hengyuan Zhang
(2015/06    Ph.D)
Zhihong Fang
(2015/03    Master)


Yuantiku
Yufeng Tang
(2015/03    Master)


NetEase(youdao)
Xiaoshi Wang
(2015/03    Master)


Chinese Academy of Sciences
Han Zhang
(2015/03    Master)


Sogou
Lin Wang
(2015/03    Master)


Alibaba
Bin Zhou
(2014/06    Ph.D)


Beihang University
Faming Li
(2014/06    Ph.D)
Qing Li
(2014/06    Ph.D)


Beijing Union University
Yi Liu
(2014/03    Master)


Meituan
Feng Ding
(2014/03    Master)


Microstrategy
Mengxia Yang
(2014/03    Master)


Meituan
Wenting Tan
(2014/03    Master)


Chinese Academy of Sciences
Shuqian Chen
(2014/03    Master)


Qihoo360
Haifeng Hu
(2014/03    Master)
Kai Jiang
(2013/06    Ph.D)
(2013/06    Ph.D)


Beijing Electronic Science and Technology Institute
Yu Guo
(2013/03    Master)


Google
Zhaodong Chen
(2013/03    Master)
Xixi Luo
(2011/06    Ph.D)
Mengmeng Chen
(2011/03    Master)
Xin Li
(2011/03    Master)
Yili Liu
(2011/03    Master)
Haolin Yang
(2011/03    Master)
Yongtao Ma
(2010/03    Master)
Fang Xu
(2010/03    Master)
Dongyue Zhao
(2010/03    Master)
Zhenzhong Liu
(2009/03    Master)
Jianwang Ao
(2008/03    Master)
Kankan Guo
(2008/03    Master)
Ke Hao
(2008/03    Master)
Chunmin Xu
(2008/03    Master)
Baoli Zhang
(2008/03    Master)
Yi Zhang
(2008/03    Master)
Mingji Chen
(2007/03    Master)
Xuedong Ge
(2007/03    Master)
Xiangyu Ji
(2007/03    Master)
Ying Li
(2007/03    Master)
Haifeng Ou
(2007/03    Master)
Yi Sang
(2007/03    Master)
Qiang Zhou
(2007/03    Master)
Hongchang Lin
(2006/03    Master)
Zhangsheng Pan
(2006/03    Master)
Nan Xu
(2006/03    Master)
Yingchun Huang
(2005/03    Master)

Copyright © 2002 Beihang University. All rights reserved.